0-
OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL
POLSKICH MSP
PRZY PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
  AKTUALNOŚCI
  KIM JESTEŚMY
  ZAPROSZENIA NA
 IMPREZY
  PREZENTACJE
 I PUBLIKACJE
  LINKI
  GALERIA
UNICORN

05-822 Milanówek
Krakowska-6a
Polska
Tel: (+22)/755-87-62
Fax: (+22)/724-68-12
biuro@unicorn-sme.org
Kim jesteśmy?
 MISJA I CEL


Unicorn powstał 12 kwietnia 2003 roku, z inicjatywy Jerzego Samborskiego, jako naturalne i logiczne rozwinięcie idei Stowarzyszenia Polska Klasa Średnia, założonego przez niego w 1996 roku po tym jak 35 tysięcy biznesmenów, menedżerów i przedstawicieli wolnych zawodów zgłosiło akces do Rejestru Polskiej Klasy Średniej.

Unicorn opowiada się za Europą państw o ustroju demokratycznym, opartym na prawie i wolności ekonomicznej i społecznej. Wspólnymi celami pozostają:

- działanie na rzecz rozwoju prywatnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych

- zmniejszanie biurokratycznych przeszkód w rozwoju gospodarczym

- zabezpieczanie praw wolnej konkurencji opartej jedynie na efektywności działania

- działanie na rzecz zwiększania zatrudnienia

- działanie na rzecz osiągania stabilizacji w sprawach ekologii, porządku społecznego, reguł ekonomicznych i podatkowych

- stałego podnoszenia poziomu wykształcenia
redukcji obciążeń podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorców i obywateli.

UNICORN domaga się utworzenia Ministerstwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw i pełnego dostępu MSP do finansów i zamówień publicznych. Szczególną misją Unicornu jest wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorstw tak, aby odniosły one sukces na rynkach zjednoczonej Europy. Droga ku temu celowi prowadzi poprzez ich ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami i zagranicznymi partnerami.

Unicorn aktywnie uczestniczy w kształtowaniu właściwej polityki Unii Europejskiej i rządu polskiego wobec MSP, poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji i seminariów, i poprzez udział swych przedstawicieli w najważniejszych gremiach opiniotwóczych sfery gospodarczej. Prezes UNICORN,Jerzy Samborski jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i wdrażanie działań przyczyniających się do podnoszenia dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli Polski i Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wysoko kwalifikowanych i kwalifikowanych kadr, czyli klasy średniej, będących podstawą i gwarantem rozwoju nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw.


1. Środkami działania są :

1. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami zajmującymi się i mającymi wpływ na sprawy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw w kraju i poza krajem, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i innnych instytucji i organzacji unijnych.
2. Pośredniczenie w stosunkach z organami państwowymi i ich agendami w zakresie tworzenia nowego prawa związanego z zakresem działania Stowarzyszenia.
3. Współdziałanie z samorządami jednostek gospodarczych, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi, uczelniami wyższymi i organizacjami społecznymi w zakresie praktycznego wdrażania celów Stowarzyszenia, w Polsce i poza Polską.
4. Zajmowanie się doradztwem, poradnictwem i szkoleniem na rzecz przedsiębiorców, kadry jednostek samorządu lokalnego i studentów.
5. Inspirowanie społecznego działania na rzecz realizacji zadań Stowarzyszenia
6. Inicjowanie i organizowanie konkursów, odczytów, wystaw i targów, itp. imprez związanych z zakresem działania Stowarzyszenia.

FUNKCJE CZŁONKÓW UNICORN
W ORGANIZACJACH EUROPEJSKICH


W SME UNION - Jerzy Samborski, Prezes UNICORN:
* Wiceprezydent i Członek Prezydium SME UNION (2005 – 2009
* Szef Misji Rozpoznawczej SME UNION na Ukrainę (2009)
* Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego i SME UNION do Turcji (2008)
* Członek SME “Low” Level Working Group to Fight Administrative Burdens (2007-2008)
* Sekretarz Generalny SME UNION Aerospace and Defence Working Group (2006-2008)
* Prezydent SME Central (2004-2005)
W European Enterprise Institute – Jerzy Samborski
* Wiceprezydent – 2004 – 2009
* Managing Director – (2006 – 2009)

W EuroChamber - Jerzy Samborski
Delegat Krajowej Izby Gospodarczej (2007-2009)

W Parlamencie Europejskim – Cezary Koczerga, Sekretarz Generalny UNICORN
Doradca Europosła Krzysztofa Hołowczyca (2009)
Doradca Europosła Jacka Protasiewicza (2004-2007)

UNICORN WSPÓŁPRACUJE Z:

1. European Ideas Network – paneuropejska sieć think-tanków
2. SME Global – ogólnoświatowa organizacja MSP
3. SME Central – organizacja MSP obejmująca przedsiębiorców z Centralnej i Wschodniej Europy. Prezes UNICORN, Jerzy Samborski, był prezydentem SME Central w latach 2004-2005 (2-letnia kadencja).
4. EuroChambre – Bruksela
5. INSME – International Network for SME
9. Union Camere – największa, publiczna organizacja przedsiębiorców we Włoszech
10. Confartigianato – największa organizacja włoskich rzemieślników. Bliska współpraca z UNICORN w ramach projektu SMEnterReg.
11. Confesercenti – prywatna organizacja włoskich MSP.
12. Wirtschafsbund - Austria
13. SME Union of PD – Rumunia
14. Ukraińska Fundacja Wspierania Reform – Ukraina
15. TOBB – Turecka Federacja Przedsiębiorców